دوشنبه 5 اسفند 1398 .::. 2/24/2020

55961466 - 55968737 تلفن آموزشگاه پیام دیپلمات    

ارسال انتقادات و پیشنهادات


توجه : پر کردن تمامی فیلد های زیر به جز آدرس پست الکترونیک (Email) برای ارسال فرم نظرات وانتقادات الزامی است.
نام

نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک(اختیاری)
نظر / انتقاد
متن نظر / انتقاد